Bendrovės įstatai

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. AD1-950

 

UAB „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“

ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymais), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisės forma – uždaroji akcinė bendrovė.

3. Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos autobusų parkas“.

4. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

5. Bendrovės finansiniai metai – sausio 1 – gruodžio 31 diena.

 

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

6. Bendrovės veiklos tikslai yra pelno gavimas tenkinant gyventojų, įmonių ir organizacijų, nepriklausomai nuo jų rūšies ir nuosavybės formos, poreikį bendrovės teikiamomis paslaugoms, racionalus bendrovės turto bei kitų išteklių naudojimas, kad būtų nepažeisti akcininkų turtiniai interesai. Bendrovės veiklos objektai:

- kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje nurodytas sausumos transportas;

- keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje;

- kitas keleivių vežimo sausumos transportas;

- krovinių vežimas keliais;

- krovinio tvarkymas;

- krovinio pakrovimas ir iškrovimas;

- keleivių važtos pakrovimas ir iškrovimas;

- laikymas ir sandėliavimas;

- kita papildomoji sausumos transporto veikla;

- sauskelių transporto stočių eksploatavimas;

- kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla, kitos, niekur kitur nepriskirtos turistams teikiamos paslaugos;

- kitų transporto agentūrų veikla;

- pasiuntinių, išskyrus valstybinį paštą, veikla;

- nekilnojamo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas;

- nuosavo nekilnojamo turto pirkimas ir pardavimas;

- automobilių nuoma;

- kitos sausumos transporto įrangos nuoma;

- turistinių autobusų nuoma;

- reklama;

- reklamos priemonių kūrimas ir įgyvendinimas;

- kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla;

- variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;

- variklinių transporto priemonių plovimas;

- automobilių degalų mažmeninė prekybą;

- dyzelino mažmeninė prekyba;

- mažmeninė prekyba kioskuose;

- barai;

- valgyklos;

- pagaminto valgio tiekimas;

- kulinarijos gaminių tiekimas;

- konditerijos gaminių tiekimas;

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

 

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1902469,28 (vienas milijonas devyni šimtai du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt devyni eurai, dvidešimt aštuoni centai) Eur.

8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 65 693 (šešiasdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas.

9. Vienos akcijos nominali vertė yra 28,96 (dvidešimt aštuoni eurai, devyniasdešimt šeši centai) Eur.

10. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais operacijų akcijomis registravimo žurnale.

11. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

12. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcininkų bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

13. Bendrovės organai:

13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

13.2. kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba;

13.3. kolegialus valdymo organas – valdyba;

13.4. vienasmenis valdymo organas – generalinis direktorius.

14. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytų Akcinių bendrovių įstatyme.

15. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

16. Stebėtojų taryba – kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų tarybą 4 metams iš 5 narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės stebėtojų tarybos kompetencija jos narių rinkimo ir atšaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

17. Valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Valdybą 4 metams renka stebėtojų taryba vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašu. Bendrovės valdybos kompetencija jos narių atšaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovės valdyba, prieš priimdama šiuos sprendimus turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:

17.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

17.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorio suma);

17.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo.

18. Bendrovės generalinis direktorius yra vienasmenis valdymo organas. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės generalinis direktorius. Bendrovės generalinio direktoriaus atranką vykdo valdyba vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašu. Bendrovės generalinio direktoriaus kompetencija, jo atšaukimo iš pareigų tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

 

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

19. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Vakarų ekspresas“.

20. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkui (ams) ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

21. Akcininkui (-ams) pranešimai yra siunčiami Bendrovės akcininkų registravimo žurnale nurodytu adresu.

22. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės generalinis direktorius.

 

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

23.  Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės generalinio direktoriaus nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

24.  Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip ½  akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės generalinis direktorius.

25. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

 

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

26. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

27. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikla pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

28. Filialui ar atstovybei vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės generalinis direktorius, gavęs bendrovės valdybos pritarimą.

 

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

29. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme.

 

 

Šie įstatai pasirašyti 2017 m. balandžio 21 d.                                           Klaipėda, Garažų g. 2