Karjera


Šiuo metu ieškome:

GENERALINIO DIREKTORIAUS ATRANKA

Uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ valdyba skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ generalinio direktoriaus pareigoms eiti. Įmonės adresas – Garažų g. 2, Klaipėda, įmonės kodas – 140033557. Atlyginimas sutartinis.

Direktoriaus pareigos – saugoti, tinkamai naudoti, bendrovės turtą, organizuoti ir vykdyti gamybinę bei komercinę veiklą, įgyvendinti numatytą šios veiklos strategiją.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“; turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį; išmanyti projektų ir investicijų vykdymą, viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą, mokėti dirbti MS Office kompiuterinės programos paketu; turėti asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais profesinės kompetencijos pažymėjimą; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su vykdoma bendrovės veikla; pretendentui teisės aktų nustatyta tvarka turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas; per pastaruosius 5 metus pretendentas nėra atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo; nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių pretendentas negali dirbti įmonės, kurios vadovo pareigas pretenduoja užimti, vadovu ar būti kolegialaus organo nariu.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis), pokalbį vykdo įmonės valdyba.

Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus arba kopijas siųsti registruotu laišku:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse nurodydamas, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems pareigybės aprašyme (prašymo formą galite atsisiųsti čia);

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Užpildytą pretendento anketą (anketos forma pridedama);

5. Pretendento privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes;

6. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;

7. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.


PASTABA. Pretendentai pateikia 2 ir 7 punktuose reikalaujamų dokumentų originalus ir jų kopijas. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, minėtuose punktuose reikalaujamų dokumentų kopijos pateikiamos patvirtintos notaro.

Dokumentai priimami iki 2017 m. rugsėjo m. 18 d. įskaitytinai, 17.00 val., Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos turto skyriuje, Liepų g. 11, Klaipėda

Informacija teikiama tel. (8 46) 396036, 396010, el. p. edvardas.simokaitis @klaipeda.lt

Apie pokalbio datą ir laiką kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti atskirai, prašyme nurodytu būdu.

KANDIDATO SĄŽININGUMO DEKLARACIJOS FORMA

SKELBIMO TEKSTAS


 

AUTOBUSŲ VAIRUOTOJŲ

Darbui po Klaipėdos miestą.

Reikalavimai:

  • Vairuotojo pažymėjimas D kategorija
  • Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas "95 kodas"
  • Noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas

 

Dėl darbo kreiptis telefonu: (846) 411546 arba CV siųsti el. paštu : pervezimai@klap.lt

DĖL nepriklausomo KANDIDATo atrankos Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

„KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“ VALDYBĄ

Skelbiama nepriklausomo kandidato į uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 140033557, buveinė – Garažų g. 2, Klaipėda, valdybos narius atranka. Nepriklausomas kandidatas į Bendrovės valdybos narius renkamas 4 metų kadencijai. Atranką vykdys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atrankos būdas – pokalbis.

Kandidatas, pretenduojantys į Bendrovės valdybos narius (toliau – kandidatai), turi atitikti šiuos bendruosius atrankos kriterijus:

1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka kandidatui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas, į kurias keliamas kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

3. per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

4. neturi būti aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;

5. turi būti išnykęs teistumas už bet kokią nusikalstamą veiklą;

6. turėti vadovaujamo darbo patirties veiklos srityje, kurioje veikia Bendrovė, arba turėti kompetencijos įmonių valdymo srityje.

Kandidatas:

1. turi išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės valdomų bendrovių ir Bendrovės veiklą;

2. skirti laiko darbui Bendrovės valdyboje ir įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

3. gebėti analitiškai mąstyti, aiškiai perteikti mintis bei teikti konstruktyvius pasiūlymus;

4. įsipareigoti Bendrovės atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, kad bus lojalus ir laikysis konfidencialumo, vengs situacijos, kai jo privatūs interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams, nepainios Bendrovės turto su savo turtu arba naudos jį ar informaciją, kurią jis gauna ar gaus būdamas Bendrovės valdybos nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui;

5. atitikti Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T2-205 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punkte nustatytus nepriklausomumo kriterijus:

5.1. kandidatas negali būti Bendrovės ir susijusios bendrovės vadovas ir (ar) darbuotojas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

5.2. kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš Bendrovės ir susijusios įmonės, išskyrus atlygį už valdybos nario pareigas;

5.3. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės akcijų, suteikiančių daugiau kaip 5 procentus visų balsų, ir negali būti tokio akcininko atstovu;

5.4. kandidatas neturi turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, vadovas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingų įmokų Bendrovės;

5.5. kandidatas negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės auditą, partneriu ar darbuotoju;

5.6. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų ilgiau kaip 8 metus;

5.7. kandidatas neturi būti Bendrovės vadovo arba šio skelbimo 5.1-5.6 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas šeimos narys (artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai); artimas šeimos narys;

5.8. kandidatas neturi būti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarnautojas arba savivaldybei atstovaujančios institucijos darbuotojas;

5.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti kandidato arba jo artimo šeimos nario (kaip jis apibrėžtas 5.7 papunktyje) ir Bendrovės interesų konfliktas;

5.10. kandidatas negali būti įmonės, kuri vykdo tokią pačią veiklą, kaip Bendrovė, arba veikia toje pačioje veiklos srityje, darbuotojas, valdybos narys ar stebėtojų tarybos narys arba kitaip būti susijęs su tokia įmone.

Kandidato atrankos tvarka ir kriterijai, kuriuos jis turi atitikti, nustatyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T2-205 patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos apraše.

Kandidatas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) Kandidato paraiška, užpildyta pagal 1 priede pateiktą formą;

2) Kandidato sąžiningumo deklaracija, užpildyta pagal 2 priede pateiktą formą;

3) Kandidato nepriklausomumo deklaracija, užpildyta pagal 3 priede pateiktą formą;

4) gyvenimo aprašymas (CV);

5) asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas ir jo kopija;

6) aukštojo išsilavinimo patvirtinimo dokumentai ir jų kopijos;

7) vadovaujamo darbo patirties veiklos srityje, kurioje veikia bendrovė, arba kompetencijos įmonių valdymo srityje įrodymo dokumentai ir jų kopijos.

Kandidatas dokumentus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai gali pateikti iki š. m. birželio 16 d.

Kandidatas dokumentus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai gali pateikti šiuo adresu: Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda, toliau nurodytais būdais:

1) asmeniškai (notariškai patvirtintas dokumentų kopijas arba su savimi turėti dokumentų originalus ir jų kopijas); dokumentai priimami 109 kab.;

arba

2) paštu – registruotu laišku (notariškai patvirtintas dokumentų kopijas), adresuotu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai;

arba

3) elektroniniu paštu – dokumentai@klaipeda.lt patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Kontaktiniai asmenys – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto skyriaus vyriausioji specialistė vyriausioji specialistė Alina Mikalauskė,
tel.: (8 46) 39 60 41 el. p.
alina.mikalauske@klaipeda.lt

Dokumentai asmeniškai priimami: š. m. birželio 16 d. penktadienį nuo 10.00 val. iki 11.00 val., 109 kab.

PRIEDAI:

1 priedas. Kandidato paraiška;

2 priedas. Kandidato sąžiningumo deklaracija;

3 priedas. Kandidato nepriklausomumo deklaracija.