Kuro kolonėlių bei talpyklų rekonstravimo – statybos darbų pirkimo konkursas

 

Paslaugos pirkėja

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, kodas: 140033557, Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda, tel. (8 46) 41 15 59

Pirkimo tvarka

Pirkimas vykdomas, vadovaujantis UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d., bei šio konkurso sąlygomis.

Pirkimo nuostatos

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

Pirkimo dokumentai

Konkurso sąlygos;

projektinė dokumentacija;

kita informacija, pateikta raštu bei elektroninio ryšio priemonėmis.

Dalyvio pasiūlymas

Atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų skaitmeninės kopijos;

tinkamai užpildytas pasiūlymo priedas, kuriame privaloma įrašyti galutinę pasiūlymo kainą (su visais privalomais mokesčiais);

kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

Asmuo, įgaliotas palaikyti ryšį su tiekėjais

Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas Virginijus Bendikas, Garažų g. 2, Klaipėda, tel. 8 611 42290, el. paštas: admin@klap.lt

Informacija potencialiems tiekėjams

Tiekėjai, siekiantys dalyvauti konkurse bei susipažinti su konkurso dokumentais, privalo susisiekti su įgaliotu palaikyti ryšius su tiekėjais asmeniu elektroniniu paštu, telefonu ar įprastu paštu.

Pasiūlymo pateikimo terminas iki 2019 m. liepos 25 d. (imtinai)
Pasiūlymo pateikimas

Elektroniniu paštu klap@klap.lt, paštu, per kurjerį arba asmeniškai šiuo adresu: UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda, Lietuvos Respublika

***************************************************************************

Pirkimo dalys

Pirkimas į dalis neskirstomas.

Pirkimo objektas

Paslaugos pirkėja numato pirkti požeminių skysto kuro talpyklų, esamų kuro kolonėlių ir esamų požeminių kuro vamzdynų demontavimo bei naujų požeminių skysto kuro talpyklų, kuro priėmimo kolektoriaus, kuro užpylimo kolonėlių, požeminių kuro vamzdynų įrengimo ir stoginės statybos darbus Garažų g. 2 Klaipėdoje. Darbų kiekiai nurodyti pateikiamoje projektinėje dokumentacijoje. Rekonstravimo – statybos darbų darbo projektą parengia tiekėjas. Tiekėjas rekonstravimo-statybos darbų metu užtikrina nepertraukiamą kuro užpylimą į Paslaugos pirkėjos transporto priemones (autobusus).

Terminai

Darbų pradžia – 2019 m. rugsėjo mėnuo, darbų pabaiga - derybų objektas. Darbų pabaigos sąlyga – aktas apie objekto tinkamumą eksploatacijai.

Darbų atlikimo vieta

Garažų g. 2, Klaipėdos miestas