ALYVŲ, SKIRTŲ BENDROVĖS EKSPLOATUOJAMOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, PIRKIMO APKLAUSA

Pirkimo dokumentus galite atsisiųsti čia.

Apibendrinta apklausos informacija

Pirkimo objektas

Įvairios paskirties alyvos, skirtos bendrovės eksploatuojamoms transporto priemonėms (pvz., variklinės alyvos, automatinių bei mechaninių pavarų dėžių alyvos, kt. nurodytos Techninėje specifikacijoje).

Papildanti informacija

Pirkimas neskaidomas.

Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti. Tiekėjui pateikus pasiūlymą ne visai pirkimo apimčiai, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

Sutarties terminas – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus kiekvieną kartą ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui.

Bendras Sutarties galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai.

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga

2022 m. birželio 22 d., 17:00 val.

Apklausos sąlygos susideda:

Pirkimo sąlygos;

Priedas Nr. 1 Pasiūlymas;

Priedas Nr. 2 Techninė specifikacija.

Privaloma pateikti informacija ir dokumentai

pasiūlymas (šių sąlygų priedas Nr. 1);įmonės vadovo / įgalioto asmens pasirašyta laisvos formos pažyma apie per pastaruosius 3 metus įvykdytą (-as) analogišką (-as) pirkimo objektui sutartį (-is), kurios (-ių) vertė ne mažesnė nei 2000,00 eurų. Pažymoje būtina nurodyti sutarties (-čių) šalis, įvykdymo periodą (-us), sutarties (-čių) vertę (-es). Jeigu sutartis vis dar vykdoma – pateikiama užsakovo pažyma apie tinkamą sutarties vykdymą.

Informacija apie pirkimo-pardavimo sutartį

Sutartį pateiks apklausos vykdytojas. Specialiosios sutarties sąlygos nustatomos šio pirkimo techninėje specifikacijoje.

Informacija apie apklausą

Remonto skyriaus vadovas Valdas Lazdauskas

El. p. servisas@klap.lt, tel.: +370 698 57785

Pasiūlymą siųsti (siųsti elektroninę versiją, originalo nereikalaujama; gavimo data ir laikas bus nustatoma atsižvelgiant į el. laiško datą ir laiką)

El. p. servisas@klap.lt, klap@klap.lt