AUTOBUSŲ IR AUTOMOBILIŲ ATSARGINIŲ DALIŲ, SKIRTŲ REMONTUOJAMOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, PIRKIMO KONKURSAS

Pirkimo dokumentus galite atsisiųsti čia.

Apibendrinta apklausos informacija

Pirkimo objektas

Autobusų ir automobilių atsarginės dalys, skirtos remontuojamoms transporto priemonėms.

Papildanti informacija

Pirkimas neskaidomas.

Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti.

Pirkimo pasiūlymai bus naudojami tiekėjų eilei nustatyti.

Su atitinkančiais kvalifikacijos reikalavimus bei pateikusiais pasiūlymus tiekėjais bus pasirašytos Preliminariosios sutartys.

Sutarties terminas – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus kiekvieną kartą ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui.

Bendras Sutarties galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai.

Su tiekėjais bus sudaromos preliminariosios sutartys. Preliminarioji sutartis skirta nustatyti sąlygas, taikomas pagrindinėms sutartims, kurios bus sudarytos per Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Pagrindinė sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė prekių / paslaugų tiekimo sutartis.

Maksimali bendra 12 mėnesių Preliminariųjų sutarčių vertė – 450 000,00 eurų be PVM. Vertė nustatyta pirmiesiems Preliminariųjų sutarčių metams. Per kitus laikotarpius vertė gali kisti atsižvelgiant į bendrovės poreikius. Bendrovė numato tik bendrą maksimalią visų Preliminariųjų sutarčių vertę, tačiau neįsipareigoja kiekvienam iš tiekėjų, su kuriuo bus pasirašyta Preliminarioji sutartis, pasiekti nurodytą vertę.

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga

2022 m. birželio 20 d., 17:00 val.

Apklausos sąlygos susideda:

Pirkimo sąlygos;

Priedas Nr. 1 Pasiūlymas;

Priedas Nr. 2 Techninė specifikacija.

Privaloma pateikti informacija ir dokumentai

  • pasiūlymas (šių sąlygų priedas Nr. 1);
  • įmonės vadovo / įgalioto asmens pasirašyta laisvos formos pažyma apie per pastaruosius 3 metus įvykdytą (-as) analogišką (-as) pirkimo objektui sutartį (-is), kurios (-ių) vertė ne mažesnė nei 20000,00 eurų. Pažymoje būtina nurodyti sutarties (-čių) šalis, įvykdymo periodą (-us), sutarties (-čių) vertę (-es).

Informacija apie pirkimo-pardavimo sutartį

Sutartį pateiks apklausos vykdytojas. Sutarties sąlygos nustatomos šio pirkimo dokumentuose bei techninėje specifikacijoje.

Informacija apie apklausą

Remonto skyriaus vadovas Valdas Lazdauskas

El. p. servisas@klap.lt, tel.: +370 698 57785

Pasiūlymą siųsti (siųsti elektroninę versiją, originalo nereikalaujama; gavimo data ir laikas bus nustatoma atsižvelgiant į el. laiško datą ir laiką)

El. p. klap@klap.lt