Autobusų stotis: +370 464 11 547

Pranešimams: +370 46 30 30 30

Gedimų registracija: +370 650 67 777

Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

Bendrosios nuostatos

 1. Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijoje bei Savivaldybės valdomose  įmonėse ir  įstaigose  galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Savivaldybės administracijoje veikiančiu informacijos apie pažeidimus teikimo vidiniu kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
 2.   Apraše vartojamos sąvokos:

              2.1. Pažeidimas – Savivaldybės administracijoje  ar Savivaldybės valdomoje įmonėje ir įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų sutartinių santykių metu.

              2.2. Kompetentingas subjektas – Savivaldybės administracijoje atsakingas darbuotojas,  kuris administruoja vidinį kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

              2.3. Savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos atsakingas darbuotojas – Savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos vadovas arba paskirtas darbuotojas, kuris kompetentingo subjekto prašymu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per kompetentingo subjekto nurodytą terminą, pateikia reikalingus duomenis informacijai apie pažeidimus nagrinėti, užtikrindamas pateiktų duomenų konfidencialumą.

              2.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus bei Klaipėdos miesto savivaldybės teisės aktuose.

 1. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.
 2. Savivaldybės administracijoje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir Aprašu.

            5. Kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą  Savivaldybės administracijoje,  Savivaldybės valdomoje  įmonėje ar įstaigoje ir kurį su Savivaldybės administracija,  įmone ar įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turinčio asmens (toliau – asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą) ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

Informacijos apie pažeidimus teikimas

 1. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti, užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 7 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
 2. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

              7.1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

              7.2. atsiųsti informaciją Savivaldybės administracijos  elektroninio pašto adresu pranesk@klaipeda.lt.

 1. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą laisvos formos pranešimu, nurodo kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą galimai padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan., sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas,  nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, jeigu su pranešime nurodyta įstaiga sieja ar siejo tarnybos, darbo ar bet kokie kiti santykiai, nurodyti Aprašo 1 punkte, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

Informacijos apie pažeidimus priėmimas ir registravimas

 1. Informaciją apie pažeidimą priima ir Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau – Avilys) ribotos prieigos dokumentų registre nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, užregistruoja kompetentingas subjektas. Informaciją apie pažeidimus Avilyje atskirame registre tvarko tik kompetentingas subjektas, kuriam suteikiamos visos reikiamos teisės šios informacijos visapusiškam valdymui.
 2. Informacija apie pažeidimą, gauta administracijoje kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 7.2 papunktyje, ar kitu būdu – neregistruojama ir, laikantis konfidencialumo, nedelsiant persiunčiama Aprašo 7.2 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiųsta elektroniniu paštu informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant.

11.Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

 1. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.
 2. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą ir privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (forma – Aprašo priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.
 3. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.
 4. Kompetentingas subjektas Avilyje parengia elektroninės formos konfidencialumo pasižadėjimą ir perduoda pasirašyti sertifikuotu elektroniniu parašu Aprašo 13–14 punktuose nurodytiems asmenims, kurį užregistruoja informacijos apie pažeidimus ribotos prieigos dokumentų registre.

Informacijos apie pažeidimus vertinimas, sprendimų priėmimas

 1. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti.
 2. Kompetentingas subjektas, siekdamas įvertinti, ar informacija apie pažeidimą atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, gali pateikti paklausimą (prašymą) bet kuriam Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, arba Savivaldybės valdomos įstaigos / įmonės atsakingam darbuotojui, kuris privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per kompetentingo subjekto nurodytą terminą, pateikti reikalingą informaciją pranešimui nagrinėti.
 3. Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą kompetentingas subjektas priima vieną iš šių sprendimų:

              18.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

              18.2. jei gauta informacija apie  pažeidimą leidžia pagrįstai  manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

              18.3. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:

              18.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

              18.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

              18.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.

 1. Kompetentingas subjektas per dešimt darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.
 2. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą.
 3. Nustatęs pažeidimo faktą, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims. 
 4. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Savivaldybės administracijoje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

Baigiamosios nuostatos

 1. Informacijos ir asmens duomenų konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo rezultatų.
 2. Asmens pateiktą informaciją apie pažeidimą bei jo asmens duomenys įstaigoje saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant informaciją apie pažeidimą.
 3. Dokumentai, susiję su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus tvirtinamu dokumentacijos planu. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir administracijos interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal Aprašą. Jeigu informacijos apie pažeidimą gauta nebuvo, tokia informacija taip pat skelbiama Savivaldybės administracijos interneto svetainėje.

Papildoma informacija